คลินิกเทคโนโลยี
ที่พึ่งของชุมชน
บริการของเรา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยการส่งข้อเสนอแผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ข้อเสนอแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ และข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในการนี้แผนกงานวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของท่านทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของท่านทราบโดยทั่วกัน ผู้มีความประสงค์จะเสนอข้อเสนอโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการดำเนินงานดังกล่าวได้จาก เว็บไซต์ http://www.surin.rmuti.ac.th/clinic หรือติดต่อสอบถามที่ แผนกงานวิจัยและพัฒนา เบอร์ภายใน 1300,1310 ผู้ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการให้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อเสนอโครงการจำนวน 3 ชุด และไฟล์ข้อเสนอโครงการใส่ CD จำนวน 1 แผ่น

กำหนดการส่งข้อเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน_________________________________________________________________กำหนดส่ง

-แผนงานบริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี_______________________________> 30 กันยายน 2559

(ผู้รับผิดชอบ ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี)

-แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี_____________________________________ > 25 ตุลาคม 2559

ดาว์นโหลด >> แบบฟอร์มแผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี

-แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี_______________________________________________> 25 ตุลาคม 2559

ดาว์นโหลด >> แบบฟอร์มแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี

-แผนงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์_______________________________________________> 10 ตุลาคม 2559

ดาว์นโหลด >> แบบฟอร์มแผนงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์


*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกงานวิจัยและพัฒนา 0 4415 3062 ต่อ 1310 (หัวหน้าแผนก ดวง 1300)