40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

profile img

ประชาสัมพันธ์แบบจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบแยกวงเงินในส่วนของสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

profile img

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

profile img

คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

profile img

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

profile img

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

profile img

กิจกรรม 7 ส. งานบริหารทรัพยากร

profile img

มหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชาศึกษาดูงานและการจัดการศึกษาระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2559