40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

profile img

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

profile img

ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท

profile img

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

profile img

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

profile img

Big Cleaning Day

profile img

กิจกรรม 7 ส. งานบริหารทรัพยากร

profile img

มหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชาศึกษาดูงานและการจัดการศึกษาระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2559