งานบริหารทรัพยากร : Noisite v 1.0
40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

profile img

คู่มือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)

profile img

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

profile img

คู่มือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)

profile img

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

profile img

กิจกรรม 7 ส. งานบริหารทรัพยากร

profile img

มหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชาศึกษาดูงานและการจัดการศึกษาระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2559