40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

profile img

คู่มือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

profile img

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

profile img

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 วิทยาเขตสุรินทร์

profile img

แผนปฏิบัติการ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

profile img

โครงการอบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2560

profile img

กิจกรรมการเรียน การสอนภาษาไทย ในโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560

profile img

การเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ของนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560

profile img

พิธีมอบประกาศนียบัตรและงานเลี้ยงอำลานักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในโครงการประทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560