40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

profile img

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

profile img

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน/ทบทวนแผน และประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

profile img

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

profile img

คู่มือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

profile img

โครงการอบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2560

profile img

กิจกรรมการเรียน การสอนภาษาไทย ในโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560

profile img

การเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ของนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560

profile img

พิธีมอบประกาศนียบัตรและงานเลี้ยงอำลานักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในโครงการประทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560