แผนกนโยบายและแผน : Noisite v 1.0
40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

profile img

ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีวบประมาณ พ.ศ.2561

profile img

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

profile img

คู่มือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

profile img

คู่มือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

profile img

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

profile img

โครงการอบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2560

profile img

กิจกรรมการเรียน การสอนภาษาไทย ในโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560

profile img

การเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ของนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560