การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการครั้งที่ 9

Download >>> รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 9 (Conference Proceedings)

ลิงค์สำรอง Google Drive

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ

ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 9

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชมงคลสุรินทร์

บรรยากาศการบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker)

การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

การเสวนา "Academic Network Bridge Through Research"

ประกาศผลการตัดสินการนำเสนอผลงานทางวิชาการและมอบเกียรติบัตร"


ประกาศ !!! ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9


ดาว์นโหลดผลการนำเสนอผลงานวิจัย แยกตามรูปแบบการนำเสนอ

ผลการประกวดภาคบรรยาย

ผลการประกวดภาคโปสเตอร์

Update 30 Aug 2018

ประกาศ !!! กำหนดการนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 The 9th Rajamangala Surin National Conference (9th RSNC)


ดาว์นโหลดกำหนดการแยกตามกลุ่มบทความ

กลุ่มที่ 1 เกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มที่ 4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มที่ 5 บริหารธุรกิจ

Update 21 Aug 2018

ประกาศ !!! ผลการพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 The 9th Rajamangala Surin National Conference (9th RSNC)


ดาว์นโหลดแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ตามกลุ่ม และรหัสบทความของตนเอง

กลุ่มที่ 1 เกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มที่ 4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มที่ 5 บริหารธุรกิจ


right

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1

The 9th Rajamangala Surin National Conference

The 1st Rajamangala Surin International Conference

(9th RSNC & 1st RSIC)

“เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย”

“Academic Network Bridge through Research”

ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์


รูปแบบการประชุม

  • การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ภาคภาษาไทย
    เวลาในการนำเสนอ 15 นาที และซักถาม 5 นาที
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Poster Presentation
    (ขนาดโปสเตอร์ 80 x120cm.)
  • นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

กำหนดการ

เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

วันที่ 21 เมษายน 2561
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ขยายเวลาเป็น

วันที่ 17 มิถุนายน 2561
ปิดระบบ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

วันที่ 22 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561
วันที่ 20 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2561
ขยายเวลาเป็น

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่ปรับปรุงแก้ไข
ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 11 มิถุนายน 2561
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขยายเวลาเป็น

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอ

วันที่ 12 มิถุนายน 2561
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
ขยายเวลาเป็น

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ชำระเงินค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน

วันที่ 13 มิถุนายน - 29 สิงหาคม 2561 ขยายเวลาเป็น

วันที่ 17 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2561

นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561