การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการครั้งที่ 10

Download >>> รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 10 (Conference Proceedings)


ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ

ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 10

ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 10 ชุดที่ 1

ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 10 ชุดที่ 2

ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 10 ชุดที่ 3


ประกาศ !!! ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10

ผลการประกวดภาคบรรยาย (Oral)

ผลการประกวดภาคโปสเตอร์ (Poster) และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการ

Update 20 กันยายน 2562

ประกาศ กำหนดการนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 (ฉบับที่ 2) (10th RSNC)


ดาว์นโหลดกำหนดการแยกตามกลุ่มบทความ

กำหนดการพิธีเปิด/ปิด

กำหนดการนำเสนอภาคโปสเตอร์ วันที่ 19 กันยายน 2562

ภาคบรรยาย กลุ่มที่ 1 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ -> วันที่ 19 กันยายน 2562

ภาคบรรยาย กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> วันที่ 19-20 กันยายน 2562

ภาคบรรยาย กลุ่มที่ 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -> วันที่ 19-20 กันยายน 2562

ภาคบรรยาย กลุ่มที่ 4 บริหารธุรกิจ -> วันที่ 19-20 กันยายน 2562

ภาคบรรยาย กลุ่มที่ 5 วิจัยสถาบัน -> วันที่ 19 กันยายน 2562

Update: 10 กันยายน 2562

ประกาศ !!! ผลการพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 The 10th Rajamangala Surin National Conference (10th RSNC)


ดาว์นโหลด แบบตอบรับการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ตามกลุ่ม

กลุ่มที่ 1 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มที่ 4 บริหารธุรกิจ

กลุ่มที่ 5 วิจัยสถาบัน

Update: 7 กันยายน 2562

right

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10

The 10th Rajamangala Surin National Conference

(10th RSNC)

“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

“Research and Innovation for Sustainable Development”

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์


รูปแบบการประชุม

  • การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ภาคภาษาไทย
    เวลาในการนำเสนอ 15 นาที และซักถาม 5 นาที
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Poster Presentation
    (ขนาดโปสเตอร์ 80 x120cm.)
  • นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

กำหนดการ

เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ขยายเวลาเป็น

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

วันที่ 31 กรกฏาคม – 15 สิงหาคม 2562 ขยายเวลาเป็น

วันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2562

วันที่ 16 - 28 สิงหาคม 2562

ส่งบทคัดย่อภาษาไทย (เฉพาะภาษาไทย)

ส่งกลับมายัง อีเมล์ rsnc2019@gmail.com เพื่อจัดทำเล่มบทคัดย่อ

วันที่ 1 กันยายน 2562

ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอ

ววันที่ 26 สิงหาคม 2562 ขยายเวลาเป็น

วันที่ 2 กันยายน 2562

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)ที่ปรับปรุงแก้ไข
ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ขยายเวลาเป็น

วันที่ 7 กันยายน 2562

ชำระเงินค่าลงทะเบียนช่วงที่ 1

(Early-bird Registration)
วันที่ 26สิงหาคม - 13 กันยายน 2562 ขยายเวลาเป็น

วันที่ 2 - 13 กันยายน 2562

ชำระเงินค่าลงทะเบียนช่วงที่ 2

(On-site Registration)

วันที่ 14 - 19 กันยายน 2562

นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562