การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการครั้งที่ 10


right

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10

The 10th Rajamangala Surin National Conference

(10th RSNC)

“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

“Research and Innovation for Sustainable Development”

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์


รูปแบบการประชุม

  • การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ภาคภาษาไทย
    เวลาในการนำเสนอ 15 นาที และซักถาม 5 นาที
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Poster Presentation
    (ขนาดโปสเตอร์ 80 x120cm.)
  • นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

กำหนดการ

เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ขยายเวลาเป็น

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

วันที่ 31 กรกฏาคม – 15 สิงหาคม 2562 ขยายเวลาเป็น

วันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2562

วันที่ 16 - 28 สิงหาคม 2562

ส่งบทคัดย่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (Abstracts)

วันที่ 1 กันยายน 2562

ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอ

ววันที่ 26 สิงหาคม 2562 ขยายเวลาเป็น

วันที่ 2 กันยายน 2562

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)ที่ปรับปรุงแก้ไข
ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ขยายเวลาเป็น

วันที่ 7 กันยายน 2562

ชำระเงินค่าลงทะเบียนช่วงที่ 1

(Early-bird Registration)
วันที่ 26สิงหาคม - 13 กันยายน 2562 ขยายเวลาเป็น

วันที่ 2 - 13 กันยายน 2562

ชำระเงินค่าลงทะเบียนช่วงที่ 2

(On-site Registration)

วันที่ 14 - 19 กันยายน 2562

นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562