+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซด์+++
วิทยาเขตสุรินทร์pic05

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


หลักสูตร เทคนิคและวิธีการบริหารจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ร.บ.ภาษีป้าย และการติดตามลูกหนี้ภาษีค้าง
รายละเอียดโครงการ
หนังสือเชิญอบรม
กำหนดการ
ใบสมัครเข้าอบรม
สมัครออนไลน์
รายชื่อผู้เข้าอบรม
ประกาศเลื่อนการฝึกอบรม

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ function ในโปรแกรมตารางคำนวณ(เอ๊กเซล) และ การใช้งาน Google Drive ระดับ Advance สำหรับสำนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการ
หนังสือเชิญอบรม/กำหนดการ
สมัครออนไลน์
รายชื่อผู้เข้าอบรม
ประกาศเลื่อนการฝึกอบรม

เร็ว ๆ นี้ /// หลักสูตร การประยุกต์ใช้ function โปรแกรมเอ๊กเชล สำหรับสำนักงานส่วนท้องถิ่นและองค์กรอย่างมืออาชีพ (Professional)
รายละเอียดโครงการ
สมัครออนไลน์
หนังสือเชิญอบรม/กำหนดการ
รายชื่อผู้เข้าอบรม
Rong
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
รองอธิการประจำวิทยาเขตสุรินท

pic07

นางณิชาภา สารธิยากุล
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ
 

ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขที่ 145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
Tel : 044-153062 ต่อ 1095