• หน้าแรก
 • /
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • /
 • งานวิจัย
 • /
 • ผลงานดีเด่น
 • /
 • แผนผังเว็บไซต์
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng


  การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจ   การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรีหล ...

  ขอแสดงความยินดี ดร. สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจ   ขอแสดงความยินดี ดร. สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ ที่ได้ "รับรางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย"      » 19 พ.ย. 2557 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รับวัคซีน "ป้องกัน คอตีบ บาดทะยัก"
  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รับวัคซีนป้องกัน "คอตีบ บาดทะยัก" สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 -50 ปี (ตามความสมัครใจ) โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอกเมือง ณ อาคารอเน ..........    


      » 19 พ.ย. 2557 ขอเชิญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านสมัครเป็นสมาชิก "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ"
  ขอเชิญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ งานบริหหารบุคล สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ..........