เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๕๖ ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) จำนวน ๑ ชุด ตามรายการดังนี้

หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) จำนวน ๑ ชุด

ราคากลางของการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

เวลาส่งมอบครุภัณฑ์ ไม่เกิน ๑๐ วัน (สิบวัน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อตามรายการดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกพัสดุ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ งาน บริหารแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาฯได้ที่ แผนกพัสดุ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ งานบริหารแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕6 ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และดูรายละเอียดการสอบราคาได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ เว็บไซต์ www.surin.rmuti.ac.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๑๕-๓๐๖๖, ๐-๔๔๑๕-๓๐๖๒ ในวันและเวลาราชการ หมายเหตุ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะรับเอกสารสอบราคาดังกล่าว จะต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมนำตรายางของบริษัทหรือห้างฯหรือร้านมาประทับด้วย และแนบเอกสารการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐมาด้วยในวันยื่นซองสอบราคา
เอกสารสอบราคาที่แนบท้ายประกาศนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ฉบับนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ ลิ่มสกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
ปฏิบัติราชการแทน
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

หมายเหตุ ผลการสอบราคาครั้งนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติเงินงวดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แล้วรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์ หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) .
ของแผนก/สาขา วิชาพืชศาสตร์ งาน/คณะ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี .
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

2. จำนวนที่ต้องการ 1 ชุด

3. ครุภัณฑ์และรายละเอียดครุภัณฑ์ มีดังต่อไปนี้
รายละเอียดภาษาไทย มีดังนี้
1) เป็นหม้อนึ่งความดันไอน้ำโดยไฟฟ้ามีรูปทรงแนวตั้ง
2) ระบบเป็นแบบ Sterilization
3) มีความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
4) สามารถตั้งอุณหภูมิได้ 121 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
5) สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 20 นาทีหรือดีกว่า
6) มีความดันสูงสุดถึง 1.3-2.0 kg/cm2 หรือดีกว่า
7) ติดตั้งพร้อมใช้งาน ณ สถานที่ติดตั้งจริงของสาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียดภาษาอังกฤษ มีดังนี้ หรือดีกว่า
Vertical Autoclave
- N.W. = 70 KGS
- Capacity = 50 Liters
- Chamber depth = 71 cm.
- Chamber diameter = 30 cm.
- Sterilizing pressure = 1.3 ? 2.0 kg/cm2
- Sterilizing temperature 121 C
- Water Supply = 1.5 liters
- Air Evacuation = 19 min
- Pressure Built Up Time = 8 min
- Sterilization Time = 20 min
- Hot Water & Steam Exhaust = 1 min
- Drying Time = 30-60 min
- Necessary Time = Total 78 min
- Include 2 baskets
- Packing size = L60 x W47 x H112 cm.


หมายเหตุ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่นำเสนอเปรียบเทียบกับ รายการใน Catalog โดยใช้ปากกาเน้นคำขีดทับข้อความและเขียนหมายเลขลำดับตามหัวข้อที่ตรงตามรายละเอียดและคุณลักษณะที่นำเสนอให้ชัดเจน (เพื่อสะดวกในการพิจารณา)

4. ผู้กำหนดรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์.....................ผศ.ชูแสง แพงวังทอง.....................
โทรศัพท์?.080-4829056??????????????????????..????????????????โดย : งานบริหารแผนและคลัง วันที่ : 5 กันยายน 2556
 
 
  ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 7 บุคคล
  วันนี้
35
  เมื่อวาน
575
  สัปดาห์นี้
3,696
  เดือนนี้
16,778
  รวมทั้งหมด
508,537
  เริ่มนับ 12 เมษายน 2554